Podstawa prawna:

 • Kodeks Rodzinny i Cywilny
 • Kodeks wykroczeń
 • Kodeks Postępowania Cywilnego
 • Prawo o ruchu drogowym- Art. 43 ustawy z 20 czerwca 1997 r.
 • Statut Przedszkola
 • Kodeks Karny
 • Konwencja Praw Dziecka
 • Ustawa Prawo Oświatowe

 1. Przedszkole zapewnia dzieciom pełne poczucie bezpieczeństwa – zarówno pod względem fizycznym jak i psychicznym. Za poczucie bezpieczeństwa dziecka oprócz nauczyciela i innych pracowników przedszkola w równej mierze odpowiadają rodzice opiekunowie prawni.
 2. Dzieci są przyprowadzane do przedszkola i odbierane z niego przez rodziców (opiekunów prawnych) lub inne pełnoletnie osoby wskazane w upoważnieniu. Odpowiedzialność za bezpieczeństwo dziecka pozostającego pod opieka innych osób wskazanych przez rodziców w upoważnieniu ponoszą rodzice.
 3. Obowiązkiem rodziców jest poinformowanie innych upoważnionych osób o obowiązujących w przedszkolu zasadach wprowadzania, pobytu i odbierania dziecka.
 4. Nauczyciel ma prawo odmówić wydania dziecka rodzicowi lub upoważnionej osobie będącej w stanie nietrzeźwym, zachowującej się agresywnie lub pod wpływem środków odurzających
 5. Jeżeli powtarzają się przypadki, w których rodzic,(opiekun prawny odbierający dziecko z przedszkola) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków, nauczyciel może rozpoznać sytuację domową i rodzinna dziecka i jeżeli zachodzi taka konieczność, powiadomić o tym fakcie policję (specjalistę do spraw nieletnich)- celem rozeznania sytuacji domowej i rodzinnej dziecka, a następnie powiadamia Sąd rodzinny. Nauczyciel sporządza notatkę służbową z zaistniałego zdarzenia po zakończeniu działań.
 6. Przedszkole może wydać dziecko na prośbę rodzica/ prawnego opiekuna zgłaszaną telefonicznie, po potwierdzeniu tej rozmowy np. 5 minut później ( uwzględnienie wszystkich danych osoby odbierającej nr dowodu osobistego).
 7. W przypadku losowym , gdy dziecko nie może być odebrane przez żadną ze wskazanych w upoważnieniu stałym osób, wydanie dziecka może nastąpić na podstawie jednorazowego pisemnego lub ustnego upoważnienia rzez rodzica innej wskazanej osoby .  
 8. Wydanie dziecka osobie upoważnionej przez rodziców nastąpi po okazaniu przez tę osobę dowodu osobistego
 9. Upoważnienia do odbioru podpisują oboje rodzice .
 10. Upoważnienie do odbioru dziecka podpisuje jeden rodzic tylko wtedy, gdy:
 • drugi rodzic nie żyje
 • drugi rodzic nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych
 • drugi rodzic jest pozbawiony władzy rodzicielskiej
 • drugi rodzic ma ograniczoną władzę rodzicielską.
 1. Życzenie rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z rodziców musi być potwierdzone przez orzeczenie sądowe. Odbieranie dziecka przez osoby, w dni i godziny wskazane w orzeczeniach sądowych są dla nauczyciela wiążące
 2. W przypadkach kryzysowych , np. kłótnie rodziców, gdy rodzice nie mogą porozumieć się w sprawie odbioru dziecka i nie realizują wskazań sądowych, dyrektor przedszkola lub dyżurujący nauczyciel powiadamia policję.
 3. Informacje o dziecku nauczyciel udziela wyłącznie rodzicom opiekunom prawnym, w porozumieniu z nimi podejmuje wiążące decyzje dotyczące funkcjonowania dziecka w przedszkolu
 4. Rodzice lub upoważnione osoby osobiście przekazują dziecko bezpośrednio pod opiekę nauczyciela , wprowadzają dziecko do sali zbiorczej, zgłaszają obecność dziecka. Osoby przyprowadzające mają obowiązek upewnić się, w której sali należy zostawić dziecko. Niedopuszczalne jest pozostawienie dziecka w pustej sali, w szatni, na korytarzu lub na terenie przed budynkiem przedszkola.
 5. Rodzic opiekun prawny lub inna upoważniona osoba , może przyprowadzić dziecko do ogrodu przedszkolnego jeśli nauczyciel danej grupy zaplanował zajęcia lub zabawy na jego terenie jak również odebrać je z ogrodu . Ma obowiązek osobiście przyprowadzić dziecko do ogródka lub przyjść po dziecko i poinformować o tym nauczyciela. Nauczyciel musi wiedzieć i widzieć, kto odbiera dziecko.
 6. Niedopuszczalne jest przyprowadzanie do przedszkola dziecka chorego ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo pozostałych dzieci.
 7. W przypadku zachorowania dziecka w przedszkolu nauczyciel informuje rodziców, rodzic jest zobowiązany do zabrania dziecka z przedszkola do czasu jego wyleczenia.
 8. Nauczyciel nie podaje dziecku żadnych leków z własnej inicjatywy lub na prośbę rodzica.
 9. W przypadku chorób przewlekłych rodzice i dyrektor przedszkola mogą upoważnić pisemnie pielęgniarkę lub nauczyciela do podania przewlekle zażywanych leków. Upoważnienie będzie realizowane po przedstawieniu zaleceń lekarskich na piśmie, w tym określeniu dawki, częstotliwości i sposobu podania leku i wyrażeniu przez nauczyciela lub pielęgniarkę zgody na piśmie ( np. cukrzyca lub astma oskrzelowa).
 10. Rodzice lub upoważnione osoby przed wejściem dziecka do sali sprawdzają czy dziecko nie wnosi przedmiotów, zabawek niedozwolonych, lub zagrażających bezpieczeństwu ( jedna zabawka  w wyznaczonym dniu).
 11. Przy odbiorze rodzice lub inne upoważnione osoby sprawdzają czy dziecko nie wynosi przedmiotów , które do niego nie należą.
 12. Rodzice zapewniają dziecku bezpieczną i wygodną odzież, nie ograniczającą swobody ruchu dziecka i jego samodzielności, dostosowaną do temperatury i warunków panujących w sali zajęć. Wskazane jest zaopatrzenie dziecka w zapasową bieliznę oraz ubranie pozwalające na korzystanie z pobytu na dworze.
 13. Zgodnie z zaleceniami Podstawy Programowej nauczyciel organizuje dzieciom codzienny pobyt na powietrzu. Ze względu bezpieczeństwa nie dopuszcza się na życzenie rodziców pozostawienia dziecka w przedszkolu pod opieką nauczyciela innej grupy.
 14. Dzieci powinny być przyprowadzane do przedszkola od godziny otwarcia, czyli od 6.30 do 8.00 , a odbierane w godzinach od -14. 00 do 17.00, tj. do czasu zamknięcia placówki zgodnie z zadeklarowanym w umowie czasem pobytu dziecka w przedszkolu. Za pobyt dziecka w wymiarze ponad godziny wyszczególnione w umowie pobierana jest dodatkowa opłata w wymiarze ustalonym przez organ prowadzący.
 15. Rodzice są zobowiązani odebrać dziecko do czasu zamknięcia przedszkola tj. do godz.17:00
 16. W sytuacjach losowych , gdy rodzic prawny opiekun lub upoważniona osoba nie zgłosi się po dziecko po upływie czasu pracy przedszkola nauczyciel kontaktuje się telefonicznie z rodzicami dziecka i ustala inny sposób odbioru dziecka.
 17. W przypadku, gdy pod wskazanymi numerami telefonów praca, dom nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu rodziców prawnych opiekunów, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w przedszkolu nie dłużej niż do godz. 17:30 .
 18. W razie wyczerpania wszystkich możliwości odbioru dziecka przez rodziców, prawnych opiekunów lub osób upoważnionych pisemnie, nauczyciel ma obowiązek powiadomić pisemnie o zaistniałej sytuacji dyrektora przedszkola oraz skontaktować się z policją.

Z przebiegu zaistniałej sytuacji nauczyciel sporządza protokół podpisany przez świadków, przekazany do wiadomości dyrektora, Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.