PP18.021.13.2020

 

 

Zarządzenie Nr 13 / 2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 18 „Zielony Domek”

w Opolu

z dnia 29 maja 2020 r.

 

w sprawie podniesienia opłaty za korzystanie przez dziecko z wyżywienia w przedszkolu.

 

 

Na podstawie :

-   art.106 pkt 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2019 r. poz.1078,1148,1287,1680,1681,1818,2197i 2248 oraz z 2020 r. poz.374) po uzgodnieniu z Prezydentem Miasta Opola – pismo OŚ-O.4424.1.0043.2020 z dnia 29 maja 2020 r.

zarządzam, co następuje:

  • 1

Z dniem 1 czerwca 2020 r. ustalam stawkę dzienną za korzystanie przez dziecko z wyżywienia w przedszkolu w wysokości 8 zł. (w tym śniadanie i drugie śniadanie – 2,40 zł; obiad – 4,00 zł; podwieczorek – 1,60 zł.)

 

 

 

  • 2

Odpowiedzialnym za realizację zarządzenia jest starszy intendent w Przedszkolu Publicznym nr 18 „Zielony Domek” w Opolu p. Elżbieta Szczęsnowicz.

 

  • 3

Odpowiedzialnym za właściwe naliczanie odpłatności za pobyt dziecka w przedszkolu, w tym za  opłatę za korzystanie przez dziecko z wyżywienia jest Centrum Usług Wspólnych w Opolu.

  • 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.