W związku z wytycznymi GIS z dnia 25.08.2020 r. została zaktualizowana „Procedura funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 18 „Zielony Domek” w Opolu  w stanie zagrożenia epidemicznego”, co oznacza, że:

- do szatni będą wpuszczani tylko rodzice nowo przyjętych dzieci oraz rodzice dzieci posiadających orzeczenie,

- codziennie przed wejściem do przedszkola, dziecko będzie miało mierzoną temperaturę termometrem bezdotykowym, po podpisaniu przez rodzica zgody na pomiar dziecku temperatury,

- w dalszym ciągu dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych przedmiotów/zabawek.

Pozostałe warunki umieszczone są w Procedurze funkcjonowania przedszkola.

Prosimy o zapoznanie się, gdyż będą Państwo podpisywać oświadczenie o ich przyjęciu.

 

 

Organizacja pracy oddziałów, zajęcia dydaktyczne, odpoczynek dzieci, wyjścia odbywają się jak w poprzednim roku szkolnym.

 

ZAŁĄCZNIKI:

Procedura funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego

Załącznik nr 1 - oświadczenie pracownika 60+ i z istotnymi chorobami

Załącznik nr 2- Oświadczenie rodzica o zapoznaniu się z procedurą

Załącznik nr 3 - oświadczenie pracownika COVID 19

PP18.021.15.2020

 

ZARZĄDZENIE  NR 15/2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 18 „Zielony Domek” w Opolu

                                            z dnia 08 czerwca 2020 r.               

w sprawie przyjęcia „Aneksu do Procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 18 „Zielony Domek” w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego dla przedszkoli publicznych, przygotowana na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi  wieku do lat 3” wydanych na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567) oraz  Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi  wieku do lat 3- druga edycja” wydanych na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)

 • 1

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych zatrudnionych w PP-18 „Zielony Domek” w Opolu, dzieci uczęszczających do przedszkola i ich rodzin, zapewnienia ciągłości funkcjonowania przedszkola oraz przeciwdziałania i minimalizacji skutków zagrożenia epidemicznego w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 wprowadzam „Aneks do Procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 18 „Zielony Domek” w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego dla przedszkoli publicznych, przygotowany na podstawie „Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi  wieku do lat 3” oraz „Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi  wieku do lat 3- druga edycja” wydanych na podstawie art. 8a ust.5 pkt.2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U. z 2019 r. poz. 59 oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)

 • 2

Zobowiązuję wszystkich pracowników do zapoznania się i stosowania zaleceń ujętych w niniejszym aneksie do  procedury.

 • 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

 

Załączniki:

 1. Aneks do Procedury funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 18 „Zielony Domek” w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego dla przedszkoli publicznych, przygotowany na podstawie „Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3” oraz „Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 czerwca 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi wieku do lat 3- druga edycja"
 2.  Lista pracowników Przedszkola Publicznego nr 18 „Zielony Domek” w Opolu.

Procedura funkcjonowania Przedszkola Publicznego nr 18 „Zielony Domek”  w Opolu

  w stanie zagrożenia epidemicznego  dla przedszkoli publicznych, przygotowana na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 04 maja  2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 wydanych na podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej  (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567)

Zasady przyjęć dzieci do przedszkola

Pierwszeństwo do opieki mają dzieci:

 • pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
 • rodziców/opiekunów obojga pracujących, z wyłączeniem rodziców/opiekunów pracujących zdalnie.

Organizacja pracy przedszkola

 • Przedszkole Publiczne nr 18 „Zielony Domek” w Opolu w stanie zagrożenia epidemicznego funkcjonuje maksymalnie 10 godzin. Godziny pracy przedszkola to: 6,30-16,30.
 • Jedna grupa dzieci przebywa w wyznaczonej i stałej sali.
 • Do grupy przyporządkowani są ci sami i stali opiekunowie.
 • Ilość utworzonych grup uzależniona jest od możliwości kadrowych przedszkola – w Przedszkolu Publicznym nr 18 „Zielony Domek” w Opolu w okresie od 18 maja 2020 r do odwołania funkcjonują dwie grupy dzieci pracujące w godzinach: gr. I od 8,00 do 15,00, gr. II od 6,30 do 16,30.
 • W grupie może przebywać do 12 dzieci. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego można zwiększyć liczbę dzieci- nie więcej niż o 2.
 • Minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci w sali nie może być mniejsza niż 4 m2 na 1 dziecko i każdego opiekuna[1].
 • W sali, w której przebywa grupa, usuwa się wszystkie przedmioty i sprzęty, których nie można zdezynfekować lub wyprać.
 • Dziecko nie może zabierać ze sobą do placówki żadnych przedmiotów ani zabawek.
 • Sale będą wietrzone co godzinę, a oczyszczacze powietrza zamontowane w każdej sali dodatkowo będą pracować.
 • Pobyt dzieci w przedszkolu zostanie tak zorganizowany, aby uniemożliwić stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci np. w łazience, w toaletach, w szatni, przy spożywaniu posiłków lub podczas korzystania z ciągów komunikacyjnych.
 • Grupy przedszkolne korzystają z placu zabaw rotacyjnie, zgodnie z harmonogramem opracowanym w przedszkolu. Nie organizuje się wyjść poza teren przedszkola.
 • Plac zabaw jest dezynfekowany po każdej grupie dzieci przez dozorcę zatrudnionego w przedszkolu.
 • Personel kuchenny oraz administracyjny nie kontaktują się z dziećmi oraz personelem opiekującym się dziećmi.
 • Rodzice i opiekunowi przyprowadzający i odbierający dzieci zachowują dystans społeczny w odniesieniu do pracowników, innych dzieci i ich rodziców, wynoszący minimum 2 m.
 • Rodzice nie wchodzą do przedszkola, dziecko odbiera lub oddaje pod opiekę wyznaczony/dyżurny pracownik. W szatni może znajdować się jedno dziecko na 4 m².
 • Do przedszkola uczęszcza wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych. Wyznaczony pracownik dokonuje pomiaru temperatury termometrem bezdotykowym. Norma graniczna temperatury ciała mierzonej na czole wynosi 37°.
 • Pracownik przedszkola sprawdza temperaturę każdego dziecka termometrem bezdotykowym zarówno po przyprowadzeniu dziecka do placówki przez rodzica/opiekuna, w trakcie dnia oraz w przypadku zauważenia niepokojących objawów.
 • Do przedszkola dzieci przyprowadzane są przez osoby zdrowe.
 • Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych, nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 • Dziecko, które ukończyło 4 rok życia, rodzic wyposaża w indywidualną osłonę nosa i ust w drodze do i z przedszkola, i zabiera ją ze sobą.
 • Dzieci w przedszkolu nie używają indywidualnej osłony nosa i ust.
 • Opiekunowie utrzymują dystans społeczny między sobą min. 1,5 m.
 • Przebywanie osób trzecich w przedszkolu jest ograniczone, w razie konieczności z zachowaniem środków ostrożności: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe ( dotyczy min. dostawców)
 • Rodzic/opiekun dziecka w celu szybkiej komunikacji z przedszkolem (w sytuacjach nagłych, chorobowych) jest zobowiązany do podania numerów kontaktowych.
 • W przedszkolu wyznacza się pomieszczenie izolacji przeznaczone dla dzieci przejawiających objawy chorobowe. Powiadamia się niezwłocznie rodziców/ opiekunów o zaobserwowanych u dziecka niepojących objawach w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 • Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe.
 • Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci, w szczególności po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po samodzielnym skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 • W przedszkolu prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów w salach i  w pomieszczeniach spożywania posiłków, włączników klawiatury np. domofonów.
 • Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
 • Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia.
 • Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos, fartuchy z długim rękawem.
 • W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 • Toalety dezynfekuje się na bieżąco.

Żywienie

 • Dzieci w przedszkolu korzystają z dzbanków zaopatrzonych w filtr wody pod ścisłym nadzorem opiekuna.
 • Pracownicy kuchni przygotowujący posiłki dla dzieci stosują się do zasad szczególnej ostrożności poprzez stosowanie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni, sprzętów kuchennych, opakowań produktów, naczyń stołowych oraz sztućców.
 • Dzieci korzystają z posiłków w miejscach do tego przeznaczonych i spełniających warunki szczególnej higieny: dezynfekowane blaty i krzesełka, naczynia stołowe i sztućce myte w temperaturze minimum 60° z dodatkiem detergentu lub wyparzane.
 • Dzieci samodzielnie spożywają posiłki, ze względu na bezpieczeństwo nie są karmione.

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola

 • Pracę w przedszkolu podejmują jedynie osoby zdrowe. Codziennie, przed podjęciem obowiązków służbowych każdy z pracowników ma mierzoną temperaturę. Pomiaru temperatury dokonuje się termometrem bezdotykowym. Norma graniczna temperatury ciała mierzonej na czole wynosi 37°. Prowadzi się ewidencję mierzonej temperatury u każdego z pracowników.
 • Pracownicy powyżej 60 r. życia przed ewentualnym podjęciem pracy, składają oświadczenie o świadomości zagrożeń epidemicznych.- załącznik nr 1 do niniejszej procedury.
 • W przedszkolu wyznaczone jest pomieszczenie do izolacji osoby przejawiającej objawy chorobowe
 • Pracownicy przedszkola są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 • Przedszkole zobowiązuje się do bieżącego śledzenia informacji publikowanych przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia oraz obowiązujących przepisów prawa.
 • W przedszkolu w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych i stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 • W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy. Wstrzymuje się przyjmowanie kolejnych dzieci.
 • Niezwłocznie powiadamia się powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną i stosuje się ściśle do wydawanych instrukcji i poleceń.
 • Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 • Ustala się osobę przebywającą z osobą podejrzaną o zakażenie. W Przedszkolu Publicznym nr 18 „Zielony Domek” w Opolu jest to dyrektor przedszkola.

Rodzice, opiekunowie prawni

 • W celu zminimalizowanie zagrożenia, rodzice/opiekunowie prawni nie mogą wchodzić do budynku Przedszkola Publicznego nr 18 „Zielony Domek” w Opolu ani do ogrodu i na plac zabaw podczas pobytu dzieci w ogrodzie i na placu zabaw.
 • Rodzice zobowiązani są do przestrzegania godzin przyprowadzania i odbierania dziecka zadeklarowanych przez siebie w oświadczeniu rodziców/prawnych opiekunów.
 • Po odebraniu dziecka z przedszkola rodzice/opiekunowie i dzieci natychmiast opuszczają teren placówki. Nie korzystają z przedszkolnego placu zabaw czy ogrodu.
 • Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przez pracowników Przedszkola oraz deklarują, sprawdzanie temperatury dziecka przed odprowadzeniem do placówki.
 • Rodzice zobowiązuję się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, obligują się do jego do nieprzyprowadzania do przedszkola.
 • Rodzice zobowiązują się po podpisania oświadczenia, obejmującego swym zakresem powyższe punkty, jednocześnie przyjmując do wiadomości i stosowania zapisy niniejszej procedury .
 • Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

 

Postanowienia końcowe

 • Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do podpisania oświadczenia, akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury oraz Wytycznych przeciwepidemicznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 4 maja 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki w wieku do lat 3 wydanych na podstawie 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374 i 567) wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 3 do niniejszej procedury.
 • Procedura jest dostosowana i uszczegółowiona do indywidualnych warunków lokalowych i osobowych Przedszkola Publicznego nr 18 „Zielony Domek” w Opolu.
 • Procedura obowiązuje od 18 maja 2020 r. do odwołania.

Załączniki:

[1] Do przestrzeni tej nie wlicza się pomieszczenia/ń kuchni, zbiorowego żywienia, pomocniczych (ciągów komunikacji wewnętrznej, pomieszczeń porządkowych, magazynowych, higienicznosanitarnych – np. łazienek, ustępów).Nie należy sumować powierzchni sal dla dzieci i przeliczać łącznej jej powierzchni na limit miejsc. Powierzchnię każdej Sali wlicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów w niej się znajdujących.